Hướng dẫn đăng bài viết

Để đăng bài trên website news.1cham.com bạn cần 1 tài khoản trên website. Bạn có thể vào đây để đăng ký

Để có thể đăng bài viết trên website. Bạn chọn Quản lý bài viết -> Hồ sơ -> Đăng ký đăng bài

Chọn 3 danh mục để đăng

Sau khi đăng ký xong. Bạn sẽ vào -> Bài viết -> Viết bài mới

Sau đó điền đầy đủ tất cả các dòng trên form để và gửi để chờ quản trị viên website duyệt bài.